ในช่วงเวลาที่ผ่านมา ได้มีการประกาศขยายเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาและปราจีนบุรี ซึ่งส่งผลกระทบต่อพื้นที่ทำกินของชาวบ้านที่ตั้งถิ่นฐานอยู่ก่อนหน้านั้นแล้ว ทำให้เกิดเป็นประเด็นร้อนในสังคมออนไลน์ภายใต้แฮชแท็ก #Saveทับลาน

เสียงจากผู้ได้รับผลกระทบ

ทางผู้สื่อข่าวได้เดินทางลงพื้นที่ไปยังตำบลบ้านราษฎร์ อำเภอเสิงสาง จังหวัดนครราชสีมา ซึ่งเป็นหนึ่งในพื้นที่ที่ได้รับผลกระทบจากการประกาศดังกล่าว เพื่อรับฟังความคิดเห็นจากชาวบ้านในพื้นที่ โดยส่วนใหญ่เห็นพ้องต้องกันว่า ควรมีการพิจารณาเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในบริเวณที่ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของชาวบ้าน ซึ่งมีรายละเอียดดังนี้:

  • นายพรภิรมย์ อายุ 63 ปี ชาวบ้านทรัพย์เจริญ หมู่ที่ 4 ตำบลบ้านราษฎร์ กล่าวว่า ครอบครัวของเขาอาศัยอยู่และทำกินในพื้นที่แห่งนี้มาก่อนที่จะมีการประกาศเป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน โดยพื้นที่ดังกล่าวไม่ได้มีสภาพเป็นป่าไม้อุดมสมบูรณ์แต่อย่างใด
  • นายอาเขต แววกระโทก ผู้ใหญ่บ้านทรัพย์เจริญ เปิดเผยว่า ปัจจุบันมีราษฎรอาศัยอยู่ในหมู่บ้านแห่งนี้จำนวน 240 ครัวเรือน โดยส่วนใหญ่ประกอบอาชีพเกษตรกรรม ซึ่งพื้นที่ทำกินของชาวบ้านถูกประกาศให้เป็นเขตอุทยานแห่งชาติทับลานทับซ้อนอยู่

ทับลาน

ปัญหาที่เกิดขึ้นกับชาวบ้าน

จากสถานการณ์ดังกล่าว ส่งผลให้ชาวบ้านในพื้นที่ประสบปัญหาดังต่อไปนี้:

  1. ไม่มีกรรมสิทธิ์ในที่ดินทำกินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย
  2. ขาดโอกาสในการพัฒนาด้านต่างๆ เนื่องจากมีข้อจำกัดจากระเบียบของหน่วยงานรัฐ
  3. ไม่สามารถเข้าถึงความช่วยเหลือจากภาครัฐได้อย่างเต็มที่ เช่น การกู้ยืมเงินเพื่อลงทุนในการเกษตร

ข้อเรียกร้องจากชาวบ้าน

ชาวบ้านในพื้นที่ตำบลบ้านราษฎร์ต่างหวังว่า จะมีการพิจารณาเพิกถอนเขตอุทยานแห่งชาติทับลานในส่วนที่ทับซ้อนกับที่ดินทำกินของพวกเขา เพื่อให้ได้รับสิทธิในการถือครองที่ดินอย่างถูกต้องตามกฎหมาย และสามารถเข้าถึงสิทธิประโยชน์ต่างๆ จากภาครัฐได้อย่างเต็มที่ ทั้งนี้ ชาวบ้านยืนยันว่าพวกเขาไม่ได้เป็นผู้บุกรุกพื้นที่ป่า แต่เป็นผู้อยู่อาศัยและทำกินในพื้นที่มาก่อนการประกาศเขตอุทยานแห่งชาติทับลาน

Related Post