Breaking
Wed. Jun 19th, 2024

วันแรกของการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 2567 พบผู้สมัครบางรายเจอปัญหาเอกสารไม่ครบ

By Ungsumarin chokdee May20,2024
สว.2567

สมัคร

วันแรกของการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา 2567 พบผู้สมัครบางรายเจอปัญหาเอกสารไม่ครบ

วันแรกของการเปิดรับสมัครสมาชิกวุฒิสภา พ.ศ. 2567 ที่สำนักงานเขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร บรรยากาศค่อนข้างเงียบเหงา โดยมีผู้สมัครบางรายเข้ามาสมัครแต่ต้องเผชิญกับปัญหาเอกสารไม่ครบ ทำให้ไม่สามารถสมัครได้ในวันนี้ ซึ่งเจ้าหน้าที่ก็ได้แจ้งข้อกำหนดและเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครให้ผู้สมัครทราบอย่างละเอียด

ผู้สมัครบางรายไม่สามารถสมัครได้เพราะเอกสารไม่ครบ

ผู้สื่อข่าวได้พูดคุยกับหนึ่งในผู้ที่มาสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา พบว่าผู้สมัครรายนี้สนใจและจะสมัครในกลุ่มผู้สูงอายุ แต่วันนี้ไม่สามารถสมัครได้เพราะเอกสารไม่ครบ โดยผู้สมัครรายนี้มองว่าเจ้าหน้าที่ไม่ชัดเจนและเอกสารบางอย่างก็หยุมหยิมเกินไป ส่วนอีกรายหนึ่งบอกว่าตนเองเตรียมเอกสารครบแล้ว แต่ติดที่ต้องปริ้นเอกสารมาเป็นแผ่น จึงต้องกลับไปทำเอกสารใหม่

บรรยากาศการรับสมัครค่อนข้างเงียบเหงา

จากการลงพื้นที่ของผู้สื่อข่าว พบว่าบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันแรกที่สำนักงานเขตจตุจักร ค่อนข้างเงียบเหงา มีผู้สมัครบางตา และบางรายต้องอยู่ในห้องรับสมัครนานกว่า 2 ชั่วโมงเพื่อดำเนินการสมัคร เจ้าหน้าที่ประจำสถานที่ก็ได้ชี้แจงว่าไม่ให้สื่อมวลชนเข้าไปพูดคุยหรือสอบถามกับผู้สมัคร แต่ให้สังเกตการณ์อยู่ที่หน้าลิฟต์เท่านั้น

เอกสารการสมัครรับเลือกตั้งสมาชิกวุฒิสภา

สำหรับเอกสารที่ผู้สมัครต้องใช้ในการสมัครรับเลือกเป็นสมาชิกวุฒิสภา ประกอบด้วย แบบใบสมัคร (แบบ สว.2), แบบข้อมูลแนะนำตัว (แบบ สว.3), แบบหนังสือรับรองความรู้ ความเชี่ยวชาญ ประสบการณ์ หรือทำงานในกลุ่มที่สมัคร, สำเนาบัตรประจำตัวประชาชน, สำเนาทะเบียนบ้าน, รูปถ่ายหน้าตรง, ใบรับรองแพทย์, และหลักฐานอื่นๆ ตามที่กำหนด โดยผู้สมัครต้องยื่นเอกสารด้วยตนเอง ณ สถานที่สมัครที่ผู้อำนวยการเลือกตั้งระดับอำเภอกำหนด

 

จากบรรยากาศการรับสมัครสมาชิกวุฒิสภาวันแรก พบว่ามีผู้สมัครบางรายที่ไม่สามารถสมัครได้ในวันนี้เนื่องจากเอกสารไม่ครบ ขณะที่บรรยากาศโดยรวมค่อนข้างเงียบเหงา แต่เจ้าหน้าที่ก็ได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับเอกสารที่ต้องใช้ในการสมัครอย่างละเอียด เพื่อให้ผู้สมัครได้เตรียมเอกสารให้ครบถ้วนสำหรับการสมัครในวันต่อไป

Related Post